โครงสร้างองค์กร

BY NATS LABs

ศ.ดร.ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ
Director
ดร.อาทิตยา ภานุวัฒน์วนิชย์
Vice Director and Quality Manager
นางสาวอารยา วิเชียรสรรค์
Technical Manager
นางสาวธิติมา พุทธา
Customer Service
นางสาวนริศรา รูปสยาม
Deputy Technical Manager
นางสาวโสภิดา ขามใหญ่
Deputy Technical Manager
นางสาวญาดา สากิยบุตร
Deputy Technical Manager
นางสาวรจเรศ กระแสโสม
Laboraotory Staff
นางสาวอภัสรา กระแสร์สัตย์
Laboraotory Staff
นางสาวสุทธิดา ชัยเรืองเดช
Laboraotory Staff
นางสาววิลาวรรณ์ เขื่อนอ้าย
Laboraotory Staff
นายสหรัฐ คะชาวุธ
Laboraotory Staff
นางสาวสุนิสา โสอุดร
Laboraotory Staff
Do Doan Thuong Tin
Laboraotory Staff
นายปารเมษฐ์ รงคะสุทธิโรจน์
Receiving and Reporting Staff
นางสาวอัจฉรา วิริยา
Laboraotory Staff
นายภูวนาท ฤาชา
Laboraotory Staff