NATS

LABORATORY

เป็นสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริม สร้างความร่วมมือ พัฒนาด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นการ ศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ

NATS

NATS

NATS LAB ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 ภายใต้ความมุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนาศักยภาพ ของห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีลักษณะ เฉพาะอย่างสิ่งปฏิกูล เพื่อให้สามารถรองรับช่วงของความเข้มข้นที่กว้าง และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สินค้า & บริการ

BY NATS LAB

ข่าวสารและกิจกรรม

BY NATS LAB

ศูนย์ทดสอบความชำนาญ แนส แล็ป สถาบันเทคโนโลยแห่งเอเชีย

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2566

ศูนย์ทดสอบความชำนาญ แนส แล็ป สถาบันเทคโนโลยแห่ง...

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ ปร...

ศูนย์ทดสอบความชำนาญ แนส แล็ป สถาบันเทคโนโลยแห่งเอเชีย

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2566

ศูนย์ทดสอบความชำนาญ แนส แล็ป สถาบันเทคโนโลยแห่งเอเชีย

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2566

ศูนย์ทดสอบความชำนาญ แนส แล็ป สถาบันเทคโนโลยแห่งเอเชีย

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2566

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏบัติการ

ศูนย์ทดสอบความชำนาญ แนส แล็ป สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญห...

ศูนย์ทดสอบความชำนาญ แนส แล็ป สถาบันเทคโนโลยีแห่...

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏบัติการ

ศูนย์ทดสอบความชำนาญ แนส แล็ป สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏบัติการ

ศูนย์ทดสอบความชำนาญ แนส แล็ป สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏบัติการ

ศูนย์ทดสอบความชำนาญ แนส แล็ป สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย