ประวัติความเป็นมา

BY NATS LABs

 

ห้องปฏิบัติการ NATS อยู่ภายใต้สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2502 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเน้นการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ รวมถึงการวิจัยและการพัฒนาขีดความสามารถ พันธกิจของสถาบันเอไอ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรอย่างมีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพตลอดจนสามารถมีบทบาทผู้นำในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียอย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถบูรณาการสู่การพัฒนาในเศรษฐกิจโลกได้ ปัจจุบันมีสำนักวิชาทั้งหมด 3 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและการพัฒนาและสำนักวิชาการจัดการ

โดยสำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 เกิดจากการควบรวมกันของภาควิชาการเกษตร วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และเทคโนโลยีพลังงาน ปัจจุบันประกอบด้วย 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาอาหาร การเกษตรและชีวภาพ ภาควิชาพลังงาน สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาควิชาการพัฒนาและความยั่งยืน ซึ่งภาควิชาพลังงานสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปิดสอนหลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร คือ หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักสูตรพลังงาน หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ หลักสูตรธุรกิจพลังงาน และหลักสูตรวิศวกรรมและระบบจัดการน้ำในเมือง

ห้องปฏิบัติการ NATS LAB เป็นห้องปฏิบัติการในระดับภูมิภาคเอเชีย ซึ่งให้บริการวิเคราะห์ทดสอบน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลในระดับความเข้มข้นที่สูง มีความสามารถในการวิเคราะห์และรับประกันผลการทดสอบในช่วงความเข้มข้นที่กว้างโดยได้รับการรับรองตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025: 2017 นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินกิจกรรมทดสอบคุณภาพน้ำเสียตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด และกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และหน่วยงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และองค์กรที่ให้การยอมรับ

นอกจากการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบแล้ว ห้องปฏิบัติการ NATS LAB ยังมีการให้บริการฝึกอบรบทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลให้แก่ผู้เข้าร่วม รวม
ทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมเพื่อวิเคราะห์ทางด้านน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล