นโยบาย

BY NATS LABs

 

1. มีระบบการบริหารงานทั้งด้านคุณภาพ ด้านวิชาการ และด้านการบริการ เพื่อให้ผลการทดสอบมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับตามหลักวิชาการ และความพึงพอใจของลูกค้า


2. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เพื่อยกระดับการบริการที่มีมาตรฐานและปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานอย่างต่อเนื่อง


3. บุคลากรห้องปฏิบัติการทุกคนมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และมีการปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ


4. ห้องปฏิบัติการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากความกดดันด้านการเงินและอิทธิพลอื่นใดที่อาจส่งผลเสียต่อคุณภาพงานของบุคลากร


5. ห้องปฏิบัติการหลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ ที่จะลดความมั่นใจในความสามารถ ความเป็นกลาง ที่อาจส่งผลกระทบทำให้ประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการลดลง