การรับรอง

BY NATS LABs

ใบรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
ขอบข่ายการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
ISO/IEC 17025:2017 Certification of Testing Laboratory Accrediation
ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ (1)
ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ (2)
ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ (3)