NATS

LABORATORY

เป็นสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริม สร้างความร่วมมือ พัฒนาด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นการ ศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ

NATS

NATS

NATS LAB ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 ภายใต้ความมุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนาศักยภาพ ของห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีลักษณะ เฉพาะอย่างสิ่งปฏิกูล เพื่อให้สามารถรองรับช่วงของความเข้มข้นที่กว้าง และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สินค้า & บริการ

BY NATS LAB

ข่าวสารและกิจกรรม

BY NATS LAB