ฝึกอบรมการจัดการสิ่งปฏิกูล

By NatsLab

 

ห้องปฏิบัติการ NATS LAB มีประสบการณ์ในการจัดสัมมนา ศึกษา ดูงานระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลในประเทศไทย ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการจัดสัมมนา ศึกษา ดูงานแต่ละสถานที่จะมีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสนใจศึกษาดูงานดังกล่าวนี้ด้วย เช่น การออกแบบและการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ทางเลือกในการพิจารณาเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทของชุมชน เป็นต้น