การเก็บตัวอย่าง

By NatsLab

 

ห้องปฏิบัติการ NATS LAB ให้บริการด้านการเก็บตัวอย่างนอกสถานที่ อาทิ เช่น ตัวอย่างน้ำเสีย ตัวอย่างตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารประเภทต่างๆ ระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล โดยห้องปฏิบัติการมีความพร้อมทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับเก็บตัวอย่างแต่ละประเภท นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการมีการเก็บรักษาสภาพตัวอย่างที่เหมาะสมก่อนนำส่งเพื่อการทดสอบตามมาตรฐานต่อไป