การฝึกอบรม ISO / IEC 17025:2017

By NatsLab

 

 

โดยทั่งไปห้องปฏิบัติการที่ต้องการขอยื่นการรับรอง ISO / IEC 17025 จำเป็นต้องมีการดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากร เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกทางห้องปฏิบัติการและการดำเนินการด้านเอกสารนโยบายและการนำระบบคุณภาพไปใช้ ซึ่งจะต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างระบบคุณภาพที่ต้องการได้ ปัจจุบันห้องปฏิบัติการ NATS LAB ได้รับการรับรองทางห้องปฏิบัติการทดสอบตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 โดยมีระบบการจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐาน / International Electrotechnical Commission (ISO / IEC 17025) ซึ่งการมีระบบการจัดการห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนด ISO / IEC 17025 นี้ถือเป็นวิธีการในการรับรองประสิทธิภาพและความสามารถทางด้านเทคนิคในห้องปฏิบัติการทดสอบ จากการดำเนินการที่ผ่านมาห้องปฏิบัติการ NATS LAB มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์น้ำเสียสิ่งปฏิกูล และมีระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) ที่ได้ตามมาตรฐาน ISO / IEC 17025 รวมทั้งทรัพยากรที่มีศักยภาพทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในห้องปฏิบัติการของเรา ดังนั้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เราจึงมีบริการเป็นที่ปรึกษาและฝึกอบรมระบบห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO / IEC 17025 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น ได้แก่ให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรมบุคลากรในระบบคุณภาพการเตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิควิชาการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน และการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งยื่นเอกสารขอการรับรอง เป็นต้น