การฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ

By NatsLab

 

 

โดยทั่วไปลักษณะตัวอย่างน้ำเสียหรือกากตะกอนจากระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลที่มีความเข้มข้นสูง มีความแตกต่างจากน้ำเสียชุมชนทั่วไป ทั้งในด้านของลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ การทดสอบตัวอย่างที่มีความเข้มข้นสูงเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยเทคนิคและทักษะในการทดสอบที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ​ ห้องปฏิบัติการ NATS LAB ยินดีให้คำปรึกษาและบริการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการทดสอบตัวอย่างที่มีความเข้มข้นสูง ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการเอกชนในประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะในการทดสอบคุณภาพน้ำเสีย รวมทั้งกากตะกอนจากระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ซึ่งโปรแกรมการฝึกอบรมดังกล่าวนี้มีทั้งการฝึกอบรมระยะสั้น (ใช้เวลาประมาณ 5 วัน) และการฝึกอบรมระยะยาว (ใช้เวลาประมาณ 15 วัน)​ โดยวิธีการทดสอบที่ได้มาตรฐาน ประโยชน์ที่จะได้รับคือ บุคลากรผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้เรียนรู้และมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง การทดสอบตัวอย่าง การคำนวณผลการทดสอบ และการรายงานผลการทดสอบ เป็นการเพิ่มทักษะเกี่ยวกับขั้นตอนและเทคนิคการทดสอบคุณภาพน้ำและกากตะกอน จากระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น