การทดสอบและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

BY NATS LABs

บริการตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ
ติดต่อสอบถาม
พารามิเตอร์ หน่วย วิธี
ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solids, TS)* mg/L Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF,23rd ed., 2017, Part 2540 B.
ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั่งหมด (Total Suspended Solids, TSS)* mg/L Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, Part 2540 D.
ปริมาณของแข็งค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids, TDS) mg/L Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, Part 2540 C.
ของแข็งแขวนลอยระเหย (Total Volatile Solids) * mg/L Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, Part 2540 E.
ปริมาณของแข็งค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids, SS) mg/L Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, Part 2540 F.
ปริมาณของแข็งแขวนลอยระเหยได้ (Volatile Suspended Solids, VSS) mg/L Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, Part 2540 E.
บริการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
ติดต่อสอบถาม
พารามิเตอร์ หน่วย วิธี
ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (Chemical Oxygen Demand, COD)* mgO2/L Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, Part 5220 D.
ไนไทรต์-ไนโตรเจน (NO2) mg/L Ferrous sulfate method by HACH DR 3900
ไนเทรต-ไนโตรเจน (NO3-N) mg/L Cadmium Reduction method by HACH DR 3900
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus, TP) mg/L In-house method based on APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, Part 4500-P.
ปริมาณไนเตรเจนในรูปทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) mg/L Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, Part 4500 – N org C.
ซัลไฟด์ (Sulfide) mg/L S2- Methylene Blue Colorimetric Method by HACH, 8131
คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) mg/L Cl2 USEPA DPD Method, HACH 8021 and 10069
คลอไรด์ (Chloride) mg/L Cl- In-house method based on AWWA-2017, Part 4500 B.
ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (Biological Oxygen Demand, BOD) mg/L Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, 4500-O G. and 5210 B.
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N mg/L Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, Part 4500 – N org C.
บริการตรวจวิเคราะห์จุลชีววิทยา
ติดต่อสอบถาม
พารามิเตอร์ หน่วย วิธี
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) MPN/100 mL ,MPN/g dry weight In-house method based on AWWA-2017, Part 9221 B.
ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Faecal Coliform) MPN/100 mL ,MPN/g dry weight In-house method based on AWWA-2017, Part 9221 E.
เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) MPN/100ml ,MPN/g dry weight In-house method based on AWWA-2017, Part 9221 F.
เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) CFU/100 mL ,CFU/g dry weight In-house method based on AWWA-2017a, Part 9221: Colony-count technique.
คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) CFU/100 mL ,CFU/g dry weight In-house method based on ISO 7937 (2004) และ ISO 14189 (2013).
แบคเทอริโอเฟจ MS2 (Bacteriophage MS2) PFU/mL PFU/g dry weight In-house method based on EPA-2001, Part 1601.
ไข่พยาธิและปรสิต (Helminth egg and Helminth egg) No. egg/L No. egg/g dry weight In-house method based on SOP Helminth Test (Ascaris, Trichuris and Taenia), University of Kwazulu-Natal (2008).
สกัดดีเอ็นเอ (DNA extraction) - Phenol- chloroform method and DNeasy PowerSoil kit.
การตรวจวิเคราะห์ทางภาคสนาม
ติดต่อสอบถาม
พารามิเตอร์ หน่วย วิธี
พีเอช (pH) - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, 4500-H+ B.
ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen) mg/L Dissolved Oxygen (DO) meter
ศักยภาพการเกิดออกซิเดชัน รีดักชัน(Oxidation-reduction potential, ORP) mV Oxidation-reduction potential (ORP) meter
ค่าความนำไฟฟ้า (Conductivity) μS/cm Conductivity meter
อุณหภูมิ (Temperature) °C Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, 2550 B.