การดำเนินงานและบริการบำรุงสิ่งแวดล้อม

By NatsLab

 

ห้องปฏิบัติการ NATS LAB มีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมดูแลให้คำปรึกษา รวมถึงดำเนินการเป็นผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัด ได้แก่ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ และผู้ควบคุมระบบการจัดการกากมลพิษอุตสาหกรรม รวมไปถึงการควบคุมดูแลระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลนอกจากนี้ยังให้บริการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  โดยมีรูปแบบการให้บริการดังนี้

1. งานให้คำปรึกษา (Consulting)

2. งานวางโครงการ (Feasibility study, Plant layout)

3. งานออกแบบและคำนวณ (Design)

4. งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต (Construction and Installation)

5. งานพิจารณาตรวจสอบ (Inspection)

6. งานอำนวยการใช้และติดตามผล (Startup, Operation and Monitoring)