นโยบายความเป็นส่วนตัว

BY NATS LAB

1. คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัว

1.1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจนี้ (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อธิบายวิธีการที่บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกต่อไปว่า “MMTh/MEC” “เรา” หรือ “ของเรา”) เก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่นิยามไว้ในนโยบายนี้) ของพนักงาน ผู้รับจ้าง บุคลากร ผู้ที่มีอำนาจ กรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้ติดต่ออื่นๆ (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) ของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา (เช่น ผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ (Authorized Dealers) ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์/บริการ (Supplier) ผู้ขาย (Vendor) ผู้ให้บริการและผู้รับจ้าง (Service Provider and Outsourcer)) (แต่ละรายเรียกว่า “พันธมิตรทางธุรกิจ”) ซึ่งรวมถึงข้อมูลของบุคคลที่สามใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเราเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

1.2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าต่อหน้า จากสถานแสดงสินค้าเพื่อจำหน่าย (Showroom) โรงงาน สถานประกอบการของเรา งานกิจกรรม ทางโทรศัพท์ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) หรือทางออนไลน์ผ่านทางอีเมลหรือแพลตฟอร์มโซเลียลมีเดีย (เช่น เว็บเพจ Facebook หรือ Line) และช่องทางอื่นใดที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

1.3. เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่นิยามไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (ตามที่นิยามไว้ในนโยบายนี้)

1.4. MMTh/MEC มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าความเป็นส่วนตัวของคุณจะได้รับความคุ้มครองและเพื่อให้มั่นใจว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือมีการออกกฎหมายใหม่เพื่อใช้บังคับแทนเป็นครั้งคราว) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศที่เราเข้าไปและมุ่งหมายจะเข้าไปดำเนินธุรกิจ ("กฎหมายที่ใช้บังคับ") MMTh/MEC จะเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เท่านั้น

1.5. โปรดอ่านเนื้อหาต่อไปนี้อย่างระมัดระวังเพื่อทำความเข้าใจมุมมองและการปฏิบัติของ MMTh/MEC เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและวิธีการที่เราจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับคุณมีความจำเป็นหรือถูกบังคับตามกฎหมายในด้านความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เรามีอยู่ในปัจจุบันและอาจมีขึ้นในอนาคต หากคุณไม่ตกลงที่จะให้ข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือภาระผูกพันของเราแก่คุณได้

1.6. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 MMTh/MEC ขอสงวนสิทธิ์ โดยมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปรับเปลี่ยน แก้ไข ลบ และปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว MMTh/MEC จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบและในลักษณะที่เหมาะสมถึงการปรับเปลี่ยนสำคัญที่มีต่อข้อกำหนดใดก็ตามในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (เช่น จัดส่งนโยบายที่แก้ไขให้คุณทางอีเมล พร้อมระบุวันที่มีผลบังคับครั้งใหม่ หรือประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทางเว็บไซต์ของเรา)